Dziennik nr 139 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 sierpnia 2003r.

Nr 139

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2611

nr 39/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatów "Mielno", "Pustelnik" i "Sokółki" w Nadleśnictwie Konin

 
2612

nr 39/2003 z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu "Zielona Góra" w Nadleśnictwie Kaczory

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2613

nr VII/9/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

 
2614

nr VIII/73/03 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/15/02 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
2615

nr IX/111/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania oraz stosowania innych ulg dotyczących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych

 
2616

nr IX/113/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2617

nr IX/114/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia Statutów Osiedli mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2618

nr X/81/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
2619

nr X/82/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
2620

nr 48/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę nr 189/XXIX/01 z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 
2621

nr 52/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
2622

nr VIII/38/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rychtal

 
2623

nr VIII/39/2003 Rady Gminy Rychtal z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2003 - 2007

 
2624

nr IX/89/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/74/99 z dnia 14 października 1999 roku dotyczącej określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 
2625

nr X/60/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 11 lipca 2003 roku w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach, innych obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat

 
2626

nr VIII/103/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 lipca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Środa Wielkopolska

 
2627

nr X/54/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo

 
2628

nr VII/54/03 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kwilcz

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2629

nr SO 9/9-P/Ka/03 z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Sulmierzyce

 
2630

nr SO 9/13-D/Ka/03 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 miasta Sulmierzyce

 
2631

nr SO 9/20-P/Ka/03 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu miasta Sulmierzyce

 
2632

nr SO 9/17-D/Ka/03 z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 miasta Sulmierzyce

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2633

nr WCC/4433/W/OPO/2003/MP z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła na wniosek przedsiębiorstwa WECHTA S.A. w Słupcy

 
2634

nr PCC/283D/422/W/OPO/2003/AJ z dnia 1 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wągrowcu Sp. z o.o

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:14