Dziennik nr 142 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 sierpnia 2003r.

Nr 142

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2674

nr V/32/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Tuliszków

 
2675

nr VI/39/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2676

nr VI/34/2003 Rady Gminy w Kościelcu z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościelcu

 
2677

nr IX/76/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

 
2678

nr V/65/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/27/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2003 r

 
2679

nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oborniki w zakresie przechowywania bezdomnych zwierząt

 
2680

nr V/68/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 323/XXXVII/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
2681

nr V/71/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

 
2682

nr V/80/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 
2683

nr V/84/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 346/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, oprocentowania rozłożonej na raty ceny nieruchomości i pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 
2684

nr VII/47/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kościelec

 
2685

nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dąbie

 
2686

nr 60/03 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kłodawa

 
2687

nr 61/03 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kłodawa

 
2688

nr 62/03 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kłodawa

 
2689

nr IX/41/2003 Rady Gminy w Kole z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Koło

 
2690

nr IX/75/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw

 
2691

nr X/74/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Trzcianka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2692

nr VII/46/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności a także organów do tego uprawnionych

 
2693

nr IX/64/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Międzychód

 
2694

nr IX/66/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miasta Międzychodu

 
2695

nr 57/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Aleja Wolności

 
2696

nr X/109/2003 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zawierania umów dzierżawnych na grunty inne niż rolnicze w drodze bezprzetargowej

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
2697

nr XI/127/2003 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 


POROZUMIENIE

 
2698

zawarte w dniu 21 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a Gminą Malanów dotyczące przekazania części zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 


SPRAWOZDANIE

 
2699

uchwała nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2700

nr 74/SO-13/P/03/Ko z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej po zmianach Gminy Kawęczyn na 2003 rok

 
2701

nr 65/SO-13/D/03/Ko z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej, po zmianach Gminy Kawęczyn na 2003 rok

 
2702

nr 64/SO-13/D/03/Ko z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej, po zmianach Gminy Krzymów na 2003 rok

 
2703

nr 73/SO-13/P/03/Ko z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej po zmianach, Gminy Krzymów na 2003 rok

 
2704

nr 62/SO-12/D/2003/Ko z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu zaplanowanego w uchwale budżetowej, po zmianach, Gminy Przykona

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:06