Dziennik nr 143 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 października 2005 r.

Nr 143

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3951

nr XXX/307/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na działkach nr 205/3 i 205/4 w miejscowości Rakoniewice - Wieś

 
3952

nr XXX/308/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na części działki nr 198 w Ruchocicach, gm. Rakoniewice

 
3953

nr XXX/309/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, na działkach nr 1177/3 i 1177/5 w Jabłonnie, gm. Rakoniewice

 
3954

nr XXX/310/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na działkach nr 121, 120, 119/2 w Ruchocicach, gm. Rakoniewice

 
3955

nr XLI/356/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, na okres roku 2005 dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Suchy Las

 
3956

nr XLI/357/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las"

 
3957

nr LXXVI/824/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie wysokości, szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
3958

nr LXXVI/828/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Poznania

 
3959

nr XXVIII/195/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Wilczyn

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3960

nr XXXIX/261/05 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 
3961

nr XXXIX/262/05 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/220/05 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, która nadal przebywa w rodzinie zastępczej i otrzymuje pomoc pieniężną do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości

 


POROZUMIENIE

 
3962

zawarte w dniu 7 września 2005 roku w Złotowie pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą i Miastem Jastrowie w sprawie przyjęcia wykonywania zadań publicznych w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Jastrowie

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3963

nr OPO-4210-51(5)/2005/973/III/AS z dnia 19 września 2005 roku w sprawie umorzenia - jako bezprzedmiotowego - postępowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy dla ciepła Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Poznaniu

 
3964

nr WCC/859C/1317/W/OPO/2005/AJ z dnia 20 września 2005 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza "Geotermii - Czarnków" sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
3965

z dnia 20 września 2005 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 15:09