Dziennik nr 145 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 sierpnia 2003 r.

Nr 145

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2746

nr XXIX/300/2002 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Margonin dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

 
2747

nr VII/10/2003 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach

 
2748

nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Marzenę Juszczak do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności kierownika

 
2749

nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 
2750

nr VII/43/2003 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pępowo Nr III/16/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. dot. ustalenia stawek podatku: od nieruchomości, od posiadania psów oraz opłaty targowej i administracyjnej na terenie gminy w 2003 r

 
2751

nr 61/VIII/2003 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

 
2752

nr VI/43/2003 Rady Gminy Czermin z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czermin na lata 2004 - 2008

 
2753

nr VIII/99/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie Regulaminu Nagrody Burmistrza dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chodzież

 
2754

nr XXVI/176/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 
2755

nr XXVI/178/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 
2756

nr VIII/93/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej

 
2757

nr X/76/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Sompolno obejmujących wybrane tereny w miejscowościach Sompolno, Lubstów, Nowa Wieś, Marianowo, Kolonia Lipiny, Marcinkowo, Racięcice

 
2758

nr X/46/2003 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kosewo

 
2759

nr XII/165/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
2760

nr SO-17/11-C/P/Ln/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 
2761

nr 63/SO-12/D/03/Ko z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej po zmianach Gminy i Miasta Tuliszków na 2003 rok

 
2762

nr 72/SO-12/P/03/Ko z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej, po zmianach Gminy i Miasta Tuliszków na 2003 rok

 


POROZUMIENIE

 
2763

zawarte w dniu 16 maja 2003 r. pomiędzy Gminą Orchowo a Miastem Koninem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

 


OBWIESZCZENIE

 
2764

obwieszczenie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2002 r

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:58