Dziennik nr 147 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 października 2007 r.

Nr 147

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3212

nr VI/37/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
3213

nr VII/44/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminów placów zabaw na terenie Gminy Granowo

 
3214

nr XI/104/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie za obwodnicą

 
3215

nr XI/105/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

 
3216

nr XI/106/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Śmigielskiej

 
3217

nr XI/107/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Czempińskiej

 
3218

nr XI/108/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie - "Łazienki"

 
3219

nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja

 
3220

nr XII/121/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marcina Kasprzaka, przy ul. Roosevelta 12 w Pile

 
3221

nr XII/122/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/342/01 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie utworzenia i określenia obwodu Zespołu szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy przy ul. Brzozowej 4 w Pile ( Akt założycielski )

 
3222

nr XII/123/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
3223

nr XII/125/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/517/05 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście oraz nadania mu statutu

 
3224

nr XII/143/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VI/35/07 Rady Miasta Piły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3225

nr XI/94/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/280/2006 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanowo

 
3226

nr XI/95/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3227

nr /72/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/369/06 Rady Gminy Przemęt z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przemęt

 
3228

nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3229

nr XII/98/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Suchym Lesie

 
3230

nr IX/59/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )

 
3231

nr XIII/130/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3232

nr XIII/131/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 
3233

nr XIII/132/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obwodów glosowania dla osób uprawnionych do udziału w wyborach przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie

 
3234

nr XII/119/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej - w szpitalu w Gostyniu w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3235

nr XII/158/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów glosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


POROZUMIENIE

 
3236

zawarte w dniu 27 lipca 2007 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania prowadzenia szkół

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
3237

ogłoszenie Starosty Chodzieskiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIE

 
3238

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2006 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 15.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40