Dziennik nr 148 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 października 2005 r.

Nr 148

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4078

nr XXVI/210/2005 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
4079

nr XIX/144/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Brzóstków, Raszewy - gmina Żerków

 
4080

nr XXIII/161/2005 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w dziennym domu pomocy społecznej

 
4081

nr XXXVI/282/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Roszki na terenie gminy Krotoszyn

 
4082

nr XXXVI/283/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy "ulicy Lipowej" w Krotoszynie na "ulicę Popiełuszki"

 
4083

nr XXXVI/284/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nowej nazwy części ulicy Raszkowskiej na terenie miasta Krotoszyna

 
4084

nr XX/266/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/235/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz

 
4085

nr XX/272/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego kościoła w Lubaszu wpisanego do rejestru zabytków

 
4086

nr XLII/288/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 7 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ulicy Witosa

 
4087

nr XXXII/223/2005 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Słupca

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4088

nr XXIII/255/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie

 
4089

nr XXIII/263/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii odcinków dróg powiatowych

 
4090

nr XXIII/264/2005 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych

 
4091

nr XXIII/161/05 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leszczyński na 2006 r.

 
4092

nr XXIII/162/05 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw w 2006 roku

 
4093

nr XXIII/166/05 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/79/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 99 poz. 1995 z późniejszymi zmianami)

 
4094

nr XXIII/167/05 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
4095

nr XXXVIII/620/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4096

nr OPO-4210-52(12)/2005/2794/II/JP z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez G.EN.GAZ ENERGIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

 


INFORMACJA PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO w KONINIE

 
4097

informacja dotycząca wpisu na listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:51