Dziennik nr 149 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 października 2005 r.

Nr 149

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4098

nr XXXVI/458/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla Staszyce III

 
4099

nr XXXVI/459/05 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Poznańskiej (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra)

 
4100

nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw

 
4101

nr XXXI/242/2005 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/294/98 z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Krzyż Wlkp.

 
4102

nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lipno miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 
4103

nr XXIX/179/2005 Rady Gminy Lipno z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Lipno

 
4104

nr XXVIII/146/2005 Rady Gminy Pępowo z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach : Pępowo i Ludwinowo

 
4105

nr XXVII/182/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Słupca

 
4106

nr XXXIII/280/05 Rady Gminy Złotów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/255/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 


POROZUMIENIA

 
4107

zawarte w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Złotowskim a Gminą Złotów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na zakupie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie

 
4108

Aneks do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem i Gminą Debrzno a Gminą Lipka w sprawie wspólnego wykonania zadania publicznego "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi I i II etap"

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:47