Dziennik nr 15 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 22 lutego 2008 r.

Nr 15

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
337

nr XV/119/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/55/07 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
338

nr XVII/111/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
339

nr XVI/67/07 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów stałych na wysypisko gminne

 
340

nr XVI/68/07 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 
341

nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 2008 - 2012

 
342

nr XVII/138/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/117/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy raz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2008, obowiązujących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 
343

nr X/104/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
344

nr X/105/07 Rady Gminy Lubasz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały IX/96/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 roku dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubasz

 
345

nr XIII/90/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokości dodatku mieszkaniowego i szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
346

nr X/76/2007 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamocin na 2008 rok

 
347

nr XVI/142/07 Rady Gminy Gniezno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, określającego kryteria i tryb przyznawania nagród, a także określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniezno, na 2008 rok

 
348

nr XVI/145/07 Rady Gminy Gniezno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
349

nr XVI/147/07 Rady Gminy Gniezno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 
350

nr XVI/151/07 Rady Gminy Gniezno z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
351

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Liskowie w 2008 r.

 
352

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzezinach w 2008 r.

 
353

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Opatówku w 2008 r.

 
354

komunikat Starosty Kaliskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie w 2008 r.

 
355

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2008

 
356

ogłoszenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2008

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 22.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:31