Dziennik nr 150 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 września 2003 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2813

nr V/39/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Czapurach

 
2814

nr 50/VII/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brzeziny

 
2815

nr VIII/45/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/80/2000 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ustalenia opłaty za przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej w Damasławku, Starężynie i części Turzy

 
2816

nr VIII/46/03 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2817

nr 48/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Władysławów położonych w budynku przy ul. Górniczej 1 we Władysławowie

 
2818

nr 50/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 135/97 Rady Gminy Władysławów z dnia 17.03.1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Władysławów

 
2819

nr 59/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i gastronomicznego

 
2820

nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

 
2821

nr 108/VIII/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Nr 1/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miejscowości Licheń Stary

 
2822

nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

 
2823

nr XIII/75/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Swarzędza

 
2824

nr XIII/76/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo

 
2825

nr XIII/77/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wierzonka

 
2826

nr XIII/78/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/362/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo

 
2827

nr XIII/79/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo

 
2828

nr IX/86/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Nekielka gmina Nekla

 
2829

nr IX/90/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2830

nr IX/54/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów

 
2831

nr VII/67/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla miasta i gminy Wronki liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2832

nr X/143/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Jarocin do kategorii dróg gminnych

 
2833

nr X/152/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy placu publicznego w Jarocinie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2834

nr XI/70/03 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, obniżania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu za korzystanie na cele niemieszkalne z mienia Powiatu

 
2835

nr XI/73/03 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2836

nr SO 7/24-D/Ka/03 z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Dobrzyca

 
2837

nr SO 7/24-P/Ka/03 z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Dobrzyca

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2838

nr WCC/304A/1284/W/OPO/2003/AJ z dnia 8 września 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 28 października 1998 r. nr WCC/304/1284/U/OT-5/98/IG, którą przedsiębiorstwu "Ekopłyta" S.A. z siedzibą w Czarnkowie udzielona została koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:44