Dziennik nr 151 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 października 2005 r.

Nr 151

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4136

nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi pomocy Społecznej w Opalenicy

 
4137

nr XXXIV/411/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana

 
4138

nr XXVIII/310/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Boduszewo

 
4139

nr XXXVIII/237/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Rejowiec i Szczodrochowo

 
4140

nr XXIX/265/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 września 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

 
4141

nr XXIX/210/05 Rady Gminy Gniezno z dnia 16 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w Skiereszewie, działki nr ewid. 36, 37/2, 37/1, 38, 39/2, 39/1

 
4142

nr LXXVIII/873/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
4143

nr LXXVIII/875/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych

 
4144

nr XXIX/217/05 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 września 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
4145

nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina

 
4146

nr XLVII/370/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego

 
4147

nr XLVII/371/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
4148

nr XXXII/294/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się młodych sportowców z Powiatu Poznańskiego

 
4149

nr XXXII/295/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych dla wyróżniających się trenerów lub działaczy sportu młodzieżowego Powiatu Poznańskiego

 
4150

nr XXXII/305/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

 


POROZUMIENIE

 
4151

Aneks (2) z dnia 23 września 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 1999 r. w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań w sprawie powierzenia organowi gminy obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jego terenie działania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
4152

z dnia 10 października 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu przeprowadzonych w dniu 9 października 2005 r.

 


POSTANOWIENIE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4153

Nr OPO-4210-60(4)/2005/540/VII/AS z dnia 7 października 2005 r. dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez MEGAWAT sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:40