Dziennik nr 153 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 października 2007 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

 
3364

rozporządzenie nr 9/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu z dnia 19 września 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej "Zaborowo" w Lesznie, województwo wielkopolskie zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Dwunastak"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3365

nr CI/1149/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część A w Poznaniu

 
3366

nr VI/27/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2007

 
3367

XII/119/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Pile do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (wydawania decyzji administracyjnych)

 
3368

nr XV/103/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie nazewnictwa ulic

 
3369

nr IX/51/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 14 września 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/194/06 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Damasławek i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa i udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3370

nr XI/88/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV/365/06 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunków pracy na 2007 r.

 
3371

nr X/68/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagradzania w roku 2007

 
3372

nr X/70/07 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego

 
3373

nr XIV/86/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego kategorii dróg powiatowych

 
3374

nr XIV/87/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jarocin do kategorii dróg powiatowych

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
3375

nr 45/SO-7/D/2007/Ko z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Powidz

 


SPRAWOZDANIA

 
3376

sprawozdanie Wójta Gminy w Łubowie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok

 
3377

sprawozdanie opisowo - analityczne z wykonania budżetu Gminy Tarnówka za 2006 r.

 


OBWIESZCZENIA

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
3378

obwieszczenie z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kobylinie przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r.

 
3379

obwieszczenie z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Raszków przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r.

 
3380

obwieszczenie z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach w okręgu wyborczym Nr 3 i Nr 5 przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r.

 
3381

obwieszczenie z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zdunach przeprowadzonych w dniu 23 września 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 29.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40