Dziennik nr 16 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 25 lutego 2008 r.

Nr 16

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
357

nr XIV/90/07 Rady Gminy Bralin z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
358

nr XIV/91/07 Rady Gminy Bralin z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
359

nr XIV/93/07 Rady Gminy Bralin z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za przyjmowanie i składanie odpadów w Nowej Wsi Książęcej, wykazu odpadów jakie może obiekt składowiska przyjmować oraz uchwalenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych

 
360

nr XIII/54/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraszewice w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV

 
361

nr XIV/80/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
362

nr XIV/93/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
363

nr XIV/95/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żelazków

 
364

nr XII/62/2007 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaraczewo na 2008 rok

 
365

nr 85/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości i w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
366

nr XV/92/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kobylej Górze

 
367

nr XIV/57/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Kraszewice

 
368

nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
369

nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

 
370

nr XI/71/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

 
371

nr 88/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania oraz wypłaty dodatków: mieszkaniowego, za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w roku 2008 nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 22:13