Dziennik nr 186 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 grudnia 2007 r.

Nr 186

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4144

nr 35/07 z dnia 22 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Władysławów

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4145

nr IX/59/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 września 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4146

nr IX/60/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmiany załacznika do Uchwały Nr IV/29/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od posiadania psów oraz opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4147

nr X/73/07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2008

 
4148

nr XIV/63/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008

 
4149

nr XIV/64/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 października 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4150

nr XIV/65/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
4151

nr XIV/145/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/451/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Kościana

 
4152

nr XII/100/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: Nadania nazwy ulicy w obrębie Folwarku

 
4153

nr XII/108/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: Ustalenia na 2008 rok Regulaminu wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Rawicz

 
4154

nr XII/111/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: Uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
4155

nr XII/112/07 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: Utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Rawicz - osiedla

 
4156

nr VIII/52/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzewo

 
4157

nr X/74/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 
4158

nr XI/66/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
4159

nr XI/68/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Gronówko

 
4160

nr XI/69/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Gronówko

 
4161

nr X/72/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu

 
4162

nr X/73/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4163

nr X/74/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2008 w gminie Budzyń

 
4164

nr XI/72/07 Rady Gminy w Pogorzeli z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pogorzela

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:20