Dziennik nr 187 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 grudnia 2007 r.

Nr 187

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4165

nr XI/93/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec

 
4166

nr XIV/218/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Kalisza

 
4167

nr XI/56/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4168

nr XI/57/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 25 października 2007 r.. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4169

nr XI/58/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 25 października 2007 r.w sprawie opłaty targowej

 
4170

nr XI/64/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4171

nr XI/65/2007 Rady Gminy w Kuslinie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4172

nr X/53/07 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów

 
4173

nr 61/07 Rady Gminy we Władysławowie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Władysławów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
4174

nr IX/68/2007 Rady Gminy w Baranowie z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowosci Baranów

 
4175

nr IX/50/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie regulaminu określającegona rok 2008 - wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, a także za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość środków finansowych na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niechanowo

 
4176

nr IX/51/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie okreslenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

 
4177

nr IX/77/2007 Rady Gminy Blizanów z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Blizanów

 
4178

nr X/52/07 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalajacego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzacym jest Gmina Mieleszyn na 2008 rok

 
4179

nr XIII/75/07 Rady Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Przykona

 
4180

nr XIV/80/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie zryczałtowanych opłat na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
4181

nr 50III/2007 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego �Wielkopolska Gościnna" z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Międzygminnego Związku Turystycznego �Wielkopolska Gościnna" Pępowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 


POROZUMIENIA

 
4182

aneks z dnia 12 listopada 2007 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Mastem Wielichowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego w dniu 14 maja 2007 roku

 
4183

porozumienie z dnia 12 listopada 2007 roku zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Strzałkowo w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4184

z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego �Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT � z siedzibą w Czempiniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:18