Dziennik nr 194 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 grudnia 2007 r.

Nr 194

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4325

nr XIV/117/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2008, obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 
4326

nr XI/66/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4327

nr XI/69/07 Rady Miejskiej Kłecko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 
4328

nr XI/70/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 
4329

nr 71/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2008"

 
4330

nr XIX/77/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4331

nr XIX/78/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4332

nr XIX/79/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno

 
4333

nr XIX/80/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
4334

nr XIX/81/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty

 
4335

nr IX/81/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4336

nr IX/82/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4337

nr IX/83/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4338

nr IX/84/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2008 rok

 
4339

nr IX/85/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4340

nr IX/86/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4341

nr IX/87/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zastosowania zwolnień w opłacie od posiadania psów na 2008 rok

 
4342

nr IX/88/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na rok 2008

 
4343

nr IX/89/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2008 rok

 
4344

nr IX/91/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

 
4345

nr IX/92/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubasz w 2008 roku

 
4346

nr IX/95/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
4347

nr IX/97/07 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Jędrzejewo

 
4348

nr XI/99/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
4349

nr XI/100/07 Rady Gminy Kościan z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
4350

nr XI/72/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
4351

nr XI/73/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Włoszakowice

 
4352

nr XI/74/2007 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
4353

nr IX/60/2007 Rady Miasta Szamocin z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szamocin na rok 2008

 
4354

nr XIV/93/07 Rady Gminy Wijewo z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4355

nr XIII/98/2007 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoki

 
4356

nr XI/138/2007 Rady Miejskie Gminy Stęszew z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/251/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:00