Dziennik nr 207 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2007 r.

Nr 207

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4874

nr IX/83/2007 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4875

nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
4876

nr XIII/78/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, cofania i wstrzymywania oraz wysokości stypendiów sportowych

 
4877

nr XII/65/07 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
4878

nr XIV/125/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 207 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności

 
4879

nr XIV/126/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4880

nr XIV/127/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4881

nr XIV/128/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego

 
4882

nr XIV/129/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze gminy Stare Miasto

 
4883

nr XIV/130/2007 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
4884

nr XII/76/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Brudzew na rok 2008

 
4885

nr XII/78/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2008 r.

 
4886

nr XII/79/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2008 r.

 
4887

nr XII/80/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4888

nr XII/81/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2008 r.

 
4889

nr XII/82/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, sposobu poboru i terminów jej płatności w 2008

 
4890

nr XII/83/07 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
4891

nr XIV/81/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobyla Góra w roku 2008

 
4892

nr XIV/85/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kobylej Górze

 
4893

nr XIV/8/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kobylej Górze

 
4894

nr XIII/74/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
4895

nr XIII/76/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
4896

nr XIII/77/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
4897

nr XIII/78/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
4898

nr XVII/115/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Międzychód oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
4899

nr XVII/118/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/267/2005 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 października 2005 r. w części dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
4900

nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic dla miejscowości Międzychód

 
4901

nr VIII/61/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Miasta i Gminy Żerków

 
4902

nr VIII/63/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2008 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków

 
4903

nr XIV/89/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki oblizania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koźminek

 
4904

nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sieraków

 
4905

nr XX/149/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rożnowo

 
4906

nr XV/96/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
4907

nr XIV/99/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski

 
4908

nr XIII/101/III/2007 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych jeziorach Powiatu Poznańskiego

 


POROZUMIENIE

 
4909

z dnia 11 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w sprawie realizacji zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
4910

z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Jarocinie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 08:24