Dziennik nr 211 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 1 grudnia 2008 r.

Nr 211

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3434

nr XXII/322/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 
3435

nr XXII/324/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008 - 2011

 
3436

nr XXII/330/08 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

 
3437

nr XXII/327/08 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
3438

nr XXV/137/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2009

 
3439

nr XXV/138/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009

 
3440

nr XXV/139/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009

 
3441

nr XXV/140/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

 
3442

nr XXV/141/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009

 
3443

nr XXVII/188/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica

 
3444

nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica

 
3445

nr XXVII/190/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3446

nr OPO-4210-78(2)/2008/674/VIII/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Amica Wronki S.A.

 
3447

nr OPO-4210-74(4)/2008/2904/VI/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 17 listopada 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonanej przez Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. "Tempeks" Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 01.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:53