Dziennik nr 214 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 grudnia 2008 r.

Nr 214

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3499

nr XIX/120/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 17 października 2008 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 r.

 
3500

nr XIX/121/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 17 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
3501

nr XIX/122/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 17 października 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
3502

nr XIX/123/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 17 października 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław

 
3503

nr XXII/231/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3504

nr XXII/105/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3505

nr XXII/106/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie rocznej stawki podatku od nieruchomości

 
3506

nr XXII/107/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
3507

nr XXII/108/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3508

nr XIX/85/2008 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
3509

nr XIX/86/2008 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3510

nr XIX/87/2008 Rady Miasta Obrzycko z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
3511

nr XXVII/124/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie

 
3512

nr XXVII/125/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
3513

nr XXVII/126/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Sośnie

 
3514

nr XXVII/127/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/27/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zarządzania na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3515

nr XXIV/217/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3516

nr XXIV/218/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej

 
3517

nr XXIV/219/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
3518

nr XXXV/327/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
3519

nr XXVII/426/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3520

nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
3521

nr XVIII/132/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
3522

nr XVIII/133/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok

 
3523

nr XVIII/134/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
3524

nr XVIII/135/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego

 
3525

nr XVIII/136/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego

 
3526

nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia podatku odrodków transportowych na terenie Gminy Miłosław

 
3527

nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku odrodków transportowych w 2009 roku

 
3528

nr XXVI/367/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
3529

nr XLIV/555/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

 
3530

nr XLIV/565/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 


POROZUMIENIE

 
3531

nr 60/P-I/DIW-XII/08 zawarte w dniu 3 października 2008 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
3532

Z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Kościana

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:17