Dziennik nr 244 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 244

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4285

nr XXXIV/280/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
4286

nr XXXIV/281/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 
4287

nr XXXIV/282/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Oborniki na rok 2009

 
4288

nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

 
4289

nr XVI/102/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

 
4290

nr XXVI/158/2008 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Drawsko na rok 2009

 
4291

nr XX/104/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia " Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Tarnówka na 2009 r."

 
4292

nr XXIX/232/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży

 
4293

nr XXIX/240/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

 
4294

nr XXIX/243/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4295

nr XXIX/244/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4296

nr XXIX/245/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 
4297

nr XXIX/246/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4298

nr XXVIII/189/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4299

nr XXVIII/190/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4300

nr XXVIII/191/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4301

nr XXVIII/200/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Noteckiej

 
4302

nr XXIX/363/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska

 
4303

nr XVI/91/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

 
4304

nr XVI/92/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
4305

nr XVI/93/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4306

nr XVI/96/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

 
4307

nr XVI/97/2008 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

 
4308

nr XXIX/178/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4309

nr XXIX/179/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Okonek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
4310

nr XXIX/182/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Okonek w 2009 roku

 
4311

nr XXV/164/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 listopada 2008r. W sprawie podatku od środków transportowych

 
4312

nr XXII/158/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4313

nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipka z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4314

nr XXI/156/08 Rady Gminy Lipka z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2008 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy

 
4315

nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 listopada 2008r. Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
4316

nr XXX/186/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
4317

nr XXXV/292/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie; zmiany uchwały nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki w latach 2008 - 2012"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:45