Dziennik nr 253 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 23 grudnia 2008 r.

Nr 253

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4592

nr XXIV/152/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy w Kiełczynku i Książu Wlkp.

 
4593

nr XXI/109/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w 2009 roku

 
4594

nr XXI/110/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2009 rok

 
4595

nr XXI/111/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie na 2009 rok

 
4596

nr XXIII/107/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 15 listopada 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kotlin

 
4597

nr XXV/171/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn

 
4598

nr XXV/172/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Wilczyn

 
4599

nr XXV/175/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. oraz sposobu jego poboru

 
4600

nr XXV/176/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4601

nr XXV/177/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r.

 
4602

nr XXV/178/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminów i sposobu jej poboru

 
4603

nr XXV/179/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
4604

nr XXV/180/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4605

nr XXV/181/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
4606

nr XXV/182/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wilczyn na lata 2009-2013

 
4607

nr XXV/183/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilczyn

 
4608

nr XXIV/150/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Babiak

 
4609

nr XXIV/153/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4610

nr XXIV/154/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
4611

nr 122/2008 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punkt ów przedszkolnych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
4612

nr 123/2008 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym

 
4613

nr XXV/129/08 Rady Gminy Słupca z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
4614

nr XXVII/119/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie nadania osiedlu nazwy

 
4615

nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca

 
4616

nr XXV/181/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
4617

nr XXVI/150/08 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta stanowiącego podstawę do naliczania podatku rolnego

 
4618

nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4619

nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/118/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 


POROZUMIENIA

 
4620

aneks nr 2/08 z dnia 13 listopada 2008 r. do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego uczęszczających do Warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) w Miejskiej Górce zawartego pomiędzy Powiatem Rawickim a Powiatem Gostyńskim

 
4621

porozumienie międzygminne w sprawie powarzenia Gminie Kępno przygotowania i wykonania zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" zawarte w dniu 5 grudnia 2008 roku

 


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

 
4622

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2008 roku położonych na obszarze Miasta Gniezna

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:00