Dziennik nr 27 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 lutego 2003 r.

Nr 27

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
485

nr LII/353/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 10 października 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Sompolno

 
486

nr III/19/2002 Rady Gminy w Drawsku z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawsko na 2003 rok

 
487

nr IV/38/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
488

nr III/23/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na obszarze gminy Sośnie na rok 2003

 
489

nr III/24/02 Rady Gminy Sośnie z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zmian regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy

 
490

nr III/20/02 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Białośliwie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
491

nr III/21/02 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/138/96 z dnia 12 sierpnia 1996 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości

 
492

nr IV/22/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
493

nr IV/26/02 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia budżetu miasta na 2003 rok

 
494

nr III/20/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
495

nr III/21/2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kaczory

 
496

nr III/29/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
497

nr III/26/2002 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalania opłat za przyjmowanie i składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Sułaszewie

 
498

nr III/33/2002 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej absolwentów w roku 2003

 
499

nr III/29/2002 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
500

nr III/20/02 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Szamocin na 2003 rok

 
501

nr III/22/02 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Szamocin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych (do 4,5%, od 4,5% do 18%, powyżej 18%) oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów

 
502

nr IV/21/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Szydłowo

 
503

nr IV/25/02 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Złotów na rok 2003

 
504

nr VI/38/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Strzałkowo

 
505

nr V/43/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Piły

 
506

nr V/55/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Świerkowej 19 w Pile

 
507

nr V/56/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IX/54/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Roosevelta 12 w Pile

 
508

nr V/57/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Gimnazjum Nr 4 przy ul. Kujawskiej 18 w Pile

 
509

nr V/58/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 w Pile przy ul. Al. Wojska Polskiego 45

 
510

nr V/40/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/561/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2002 roku dotyczącej ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

 
511

nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości

 


OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
512

z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

 
513

z dnia 17 lutego 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Kiecko

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:19