Dziennik nr 30 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lutego 2003 r.

Nr 30

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
551

nr XXXII/300/2001 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki

 
552

nr XLIV/474/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/297/93 Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 września 1993 roku, dotyczącej terenu przy ul. Mickiewicza i Niepodległości

 
553

nr II/18/2002 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stęszew, w części dotyczącej wsi Rybojedzko - teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (część działki ewidencyjnej o nr 163- o łącznej powierzchni 1,15 ha)

 
554

nr III/21/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 666/6 położonej we wsi Komorniki

 
555

nr III/22/2002 Rady Gminy Komorniki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8

 
556

nr VI/32/IV/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ul. Św. Leonarda"

 
557

nr III/19/2002 Rady Gminy Kościan z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
558

nr III/26/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Polnej, działki nr ewid. 12, 13, 15, 16, 17, 143/1, 143/2, 144 oraz część działek nr 10, 11/1, 11/2, 140/2

 
559

nr IV/33/2002 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Kobylin

 
560

nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej

 
561

nr IV/27/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej, działki nr 282/1 i 290, położone w Zajączkowie, gm. Pniewy

 
562

nr IV/28/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej na działce nr 90/15 w Zajączkowie, gm. Pniewy

 
563

nr III/23/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych z prawem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, działka nr geod. 57

 
564

nr III/25/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu boiska sportowego i placu ćwiczeń dla OSP w Sądzi

 
565

nr V/43/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 
566

nr V/44/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września

 
567

nr V/46/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
568

nr VI/35/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej położonych w Otuszu przy drodze gminnej 32 010 /Huby Otuskie/

 
569

nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska cywilnego, działki nr 31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w Żernikach gm. Kórnik

 
570

nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego, dz. nr 176, 177, 182, 183 i 188 - obręb Błażejewko, gm. Kórnik

 
571

nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Borówcu - działki nr 161/23, 161/24, 161/25, gm. Kórnik

 
572

nr V/45/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - Leśnej, dz. nr ewid. 896 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu - rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7 - na terenie działek o nr ewid. 891/40 i 896/1 w Suchym Lesie

 
573

nr V/46/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chludowie, na terenie działek o nr ewid. 115, 116, 123 i części działek o nr ewid. 108, 114, 117, 122 i 124 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las

 
574

nr V/47/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach, rej. Jelonek, na terenie działek o nr ewid. 256, 257 i części działek o nr ewid. 252, 258/2, 259 i 260 - zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo - usługowych wsi Złotniki, rej. Jelonek

 
575

nr V/48/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko

 
576

nr IV/57/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w roku 2003

 
577

nr IV/58/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr II/25/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003

 
578

nr 26/V/03 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego terenu położonego we wsi Wełnica, działka nr 105/2, arkusz 2, gmina Gniezno

 


SPRAWOZDANIE

 
579

sprawozdanie Starosty Kolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:10