Dziennik nr 36 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 marca 2003 r.

Nr 36

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
689

nr II/8/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji i deklaracji podatkowych na rok 2003

 
690

nr III/15/02 Rady Gminy Lądek z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
691

nr III/23/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

 
692

nr IV/24/02 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
693

nr III/25/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Witkowo na 2003 rok

 
694

nr IV/26/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siedlec stanowiących załącznik do uchwały Nr XXXIV/194/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 11 lutego 2002 roku

 
695

nr IV/28/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodziec na 2003 rok

 
696

nr IV/33/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Ostroróg

 
697

nr IV/37/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej przyznanych w formie gorącego posiłku dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum

 
698

nr IV/39/2003 Rady Miasta i Gminy w Ostrorogu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Ostroróg - Piaskowo - Karolewo

 
699

nr V/40/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/33/2003 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie organizacji sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie miasta i gminy Ostroróg

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
700

nr VI/30/03 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
701

nr 23/SO-13/D/03/Ko z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej gminy Kazimierz Biskupi na 2003 r.

 
702

nr 43/SO-13/P/03/Ko z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do uchwały budżetowej gminy Kazimierz Biskupi na 2003 r.

 


POROZUMIENIE

 
703

zawarte w dniu 25 lutego 2003 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
704

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 r.

 


KOMUNIKAT STAROSTY RAWICKIEGO

 
705

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu rawickiego w roku 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:53