Dziennik nr 47 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 marca 2003 r.

Nr 47

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
876

nr XLIX/607/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
877

nr III/21/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003

 
878

nr V/22/2003 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw

 
879

nr IV/34/2003 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszkowie do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

 
880

nr IV/29/2003 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kołaczkowo

 
881

nr 57/VI/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych targowisk

 
882

nr V/38/2003 Rady Gminy w Baranowie z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Baranów - osiedle "Murator"

 
883

nr IV/29/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Zdunach

 
884

nr X/56/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
885

nr 39/V/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkaso

 
886

nr V/40/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 
887

nr V/45/2003 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2003 rok

 
888

nr XI/72/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego w 2003 roku gruntów pracowniczych ogrodów działkowych

 
889

nr XI/73/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2003 roku budynków znajdujących się na gruntach pracowniczych ogródków działkowych

 
890

nr XI/74/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2003 roku gruntów pracowniczych ogrodów działkowych

 
891

nr V/46/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/291/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie w sprawie inkasa podatku i opłat lokalnych

 
892

nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

 
893

nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 
894

nr VI/54/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosznie

 
895

nr IV/30/2003 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
896

nr V/33/03 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Książ Wlkp.

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
897

nr IV/25/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego

 
898

nr IV/34/2003 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
899

nr SO 7/10-D/Ka/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy i Miasta Raszków

 
900

nr SO 7/15-P/Ka/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Raszków

 
901

nr SO 7/6-D/Ka/03 z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 gminy Blizanów

 
902

nr SO 7/11-P/Ka/03 z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu gminy Blizanów

 


POROZUMIENIA

 
903

zawarte w dniu 29 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a gminą Drawsko w sprawie realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki

 
904

zawarte w dniu 29 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a gminą Połajewo w sprawie realizacji zadania własnego z zakresu kultury w postaci organizacji w 2003 roku III Spotkania Kolędników "Do szopy, hej pasterze - dudziarze"

 
905

zawarte w dniu 29 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a gminą Trzcianka w sprawie realizacji zadania własnego w zakresie kultury i kultury fizycznej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:28