Dziennik nr 49 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 marca 2003 r.

Nr 49

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
933

nr IV/31/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2003 roku zmieniająca nazwę pisowni ulicy Edmunda Jana Osmańczyka w Zakrzewie

 
934

nr V/39/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/2000 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcinka

 
935

nr IV/31/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Chodzieskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 
936

nr IV/28/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w gminie Połajewo

 
937

nr IV/29/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
938

nr IV/34/2003 Rady Gminy w Połajewie z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za pobór wody z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 
939

nr IV/27/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry

 
940

nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
941

nr IV/49/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sokołowo

 
942

nr VI/37/2003 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/252/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych gminy Miasto Złotów

 
943

nr VII/28/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 października 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej

 
944

nr VII/29/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 
945

nr VII/30/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym

 
946

nr VI/84/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2003 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
947

nr V/35/03 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego

 
948

nr V/37/03 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

 


POROZUMIENIE

 
949

zawarte w dniu 24 lutego 2003 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Grodziska Wielkopolskiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY WOLSZTYŃSKIEGO

 
950

z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego w roku 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:22