Dziennik nr 53 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 kwietnia 2003 r.

Nr 53

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
987

nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
988

nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

 
989

nr III/29/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
990

nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Witosa dla części działki nr 326/8, obręb Bnin, o pow. ok. 1,2 ha

 
991

nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Konarskiej dla działki nr 317, o pow. 1,4321 ha, obręb Bnin

 
992

nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Kanałowej dla działek nr 451, 452 i 453/2, obręb Bnin o pow. ok. 1,08 ha

 
993

nr V/34/2003 Rady Miejskiej Krobi z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na 2003 rok

 
994

nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
995

nr V/30/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rydzyna

 
996

nr VI/26/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szamotuły

 
997

nr V/32/03 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zasad używania (eksplodowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

 
998

nr 42/VI/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działka nr ewid. 47/2 ark. mapy 4 - obręb Owińska

 
999

nr VII/69/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia dla miasta Kościana liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kościana miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1000

nr VII/70/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich

 
1001

nr IV/24/2003 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo

 
1002

nr VI/48/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmującego część działki nr ewidencyjny gruntu 57/99

 
1003

nr V/25/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części gminy Duszniki

 
1004

nr V/26/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze działki o nr ewid. : 321/14 i 321/15 we wsi Sękowo, gmina Duszniki

 
1005

nr VI/47/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego Daszewice - Babki

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1006

nr SO-17/6/P/Ln/2003 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Ponieca

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO

 
1007

nr 8/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:12