Dziennik nr 6 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 lutego 2008 r.

Nr 6

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
114

nr XIV/90/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 września 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Bratniej, działka nr ewid. 1010

 
115

nr XII/83/2007 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą

 
116

nr XVI/122/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek nr ewid. 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12

 
117

nr XIII/164/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego w Środzie Wlkp. rejon ul. Topolskiej

 
118

nr XVI/93/07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.

 
119

nr XXIII/179/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
120

nr XXIII/183/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
121

nr XXIII/184/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
122

nr XXIII/185/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
123

nr XIII/80/2007 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w 2008 roku

 
124

nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zasad używania (detonowania ) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
125

nr IX/56/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Obrzycko

 
126

nr IX/58/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obrzycko

 
127

nr IX/59/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Obrzycko w roku 2008

 
128

nr IX/60/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
129

nr IX/61/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
130

nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica na rok 2008

 
131

nr XI/76/2007 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 2008 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica

 
132

nr XV/185/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie Miasta Gniezna

 


POROZUMIENIE

 
133

zawarte w dniu 30 listopada 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Miasta Słupcy w sprawie przejęcia zarządzania ulicami

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
134

nr OPO-4210-44(8)/2007/730/V/AS z dnia 28 grudnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Kopalnię Soli "Kłodawa" S.A. z siedzibą w Kłodawie

 


INFORMACJA STAROSTY OBORNICKIEGO

 
135

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 


OBWIESZCZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
136

z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przyznał w 2007 roku ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa dotacje na konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 
137

z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedziba w Krotoszynie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 09:01