Dziennik nr 61 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2003 r.

Nr 61

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1123

nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Szczytnikach, działka nr 238/16

 
1124

nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skrzynkach, obejmującej działki od nr 136/2 do nr 136/15 i od nr 143/5 do nr 143/43

 
1125

nr V/47/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki przy ul. Grunwaldzkiej

 
1126

nr IV/31/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Wiejskiej i Leśnej, działki oznaczone numerami geodezyjnymi 361 do 363, 366 do 369, 451/1, 451/4, 451/5, 451/7 do 451/10, 452/1, 472 oraz część działki nr 359/1

 
1127

nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Zwycięstwa

 
1128

nr V/32/2003 Rady Gminy Czarnków z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo - dla terenu zabudowy mieszkaniowej

 
1129

nr V/27/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
1130

nr V/28/2003 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kramik

 
1131

nr IV/1/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze działek nr 403/1 do 403/10

 
1132

nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie

 
1133

nr VI/42/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Miejskiej Koło

 
1134

nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości użytkownikom wieczystym

 
1135

nr V/30/2003 Rady Gminy Brudzew z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie bonifikaty przy przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekazanie

 
1136

nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1137

nr VII/44/03 Rady Gminy Babiak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
1138

nr VII/36/03 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Chodów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
1139

nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia drogi w gminie Sompolno do kategorii dróg gminnych

 
1140

nr V/34/03 Rady Gminy Turek z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Turek

 
1141

nr 53/IV/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślesin"

 
1142

nr 67/IV/03 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ślesin

 
1143

nr V/29/03 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 13 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
1144

nr V/30/03 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego

 
1145

nr 84 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina

 
1146

nr 85 Rady Miasta Konina z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 48 Rady Miasta Konina z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
1147

nr VI/55/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 
1148

nr VI/56/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 
1149

nr VI/39/2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/36/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy

 
1150

nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Pecna, na obszarze działki o nr ewid. 152"

 
1151

nr V/32/03 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1152

nr VIII/43/03 Rady Powiatu Śremskiego z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
1153

Starosty Gostyńskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Gostyńskiego w roku 2003

 
1154

Starosty Pleszewskiego z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2003 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Pleszewskiego

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1155

nr WCC/448D/154/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/469E/154/W/OPO/2003/AJ z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza "Poznańska Energetyka Cieplna S.A." w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1156

z dnia 31 marca 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeziny

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:54