Dziennik nr 68 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 kwietnia 2003 r.

Nr 68

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1286

nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gostyniu obowiązującego na obszarze Gminy Gostyń

 
1287

nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Gostyń ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1288

nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Gostyń

 
1289

nr IV/28/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo

 
1290

nr IV/50/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży

 
1291

nr IV/30/03 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Białośliwie

 
1292

nr V/42/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śmigieł

 
1293

nr IV/36/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
1294

nr IV/37/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno

 
1295

nr IV/38/2003 Rady Gminy Lipno z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 
1296

nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Gostyń

 
1297

nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
1298

nr VI/51/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
1299

nr XIII/82/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

 
1300

nr XIII/83/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1301

nr V/39/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
1302

nr VI/41/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupcy

 
1303

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1304

nr VII/52/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z powodu wybudowania poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej

 
1305

nr VII/56/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy rondu komunikacyjnemu u zbiegu ulic 3 Maja, Żwirki i Wigury oraz Trasy 40-lecia w Gnieźnie

 
1306

nr VI/37/03 Rady Gminy Powidz z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1307

nr VI/31/2003 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 


POROZUMIENIA

 
1308

w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu rodzinnej opieki zastępczej zawarte w dniu 21 marca 2003 roku pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Chodzieskim

 
1309

zawarte w dniu 2 kwietnia 2003 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Powiatem Kaliskim

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1310

nr VI/70/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 
1311

nr VI/71/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003 w zakresie dokonania zmian rocznego planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

 
1312

nr VI/73/2003 z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/18/2002 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2003 oraz dokonania uszczegółowienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:37