Dziennik nr 69 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 5 maja 2003 r.

Nr 69

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1313

nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianka na rok 2003

 
1314

nr IV/22/03 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lutego 2003 roku o zatwierdzeniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Białosliwie

 
1315

nr VI/41/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznań w Lubaniu

 
1316

nr IV/31/2003 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 lutego 2003 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w mieście i gminie Wronki oraz ustalenia ich granic i obwodów

 
1317

nr VI/53/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr III/22/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie poboru podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1318

nr 65/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku uchylająca Uchwałę Rady Miejskiej w Śremie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrowie

 
1319

nr 66/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie

 
1320

nr 67/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Zbrudzenie

 
1321

nr 68/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Nochowie

 
1322

nr 69/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Śremie z oddziałami klasowymi w Szkole Podstawowej w Nochowie

 
1323

nr VI/59/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 Maja 1998 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
1324

nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno

 
1325

nr VIII/46/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenia miasta i gminy Trzemeszno

 
1326

nr IV/32/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/129/2000 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1327

nr IV/33/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Chrzanie

 
1328

nr IV/32/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznaną pomoc w dożywianiu uczniów w 2003 roku

 


ZARZĄDZENIE

 
1329

nr 17/03 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 21 marca 2003 roku o przyjęciu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin w roku 2002

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1330

nr WCC/990B/1723/W/OPO/2003/AJ z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany nazwy i siedziby koncesjonariusza "ENERGOOPTIM" Bartkowiak i Wspólnicy w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1331

z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Chodzieży

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 05.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:35