Dziennik nr 72 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 maja 2008 r.

Nr 72

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1389

nr XIV/116/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów

 
1390

nr XV/118/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
1391

nr XV/120/2008 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia prowizji poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się przez sołtysów i inkasenta

 
1392

nr XVII/105/2008 Rady Gminy w Bralinie z dnia 25 lutego 208 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Bralin oraz dalszego postępowania z tymi zwierzętami

 
1393

nr XVII/106/2008 Rady Gminy w Bralinie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Bralinie nr XLIV/212/2006 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bralin

 
1394

nr XIV/115/08 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
1395

nr 94/XIV/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
1396

nr 95/XIV/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 28/V/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28.02.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnej stawki czynszu za najem i dzierżawę komunalnych nieruchomości

 
1397

nr 233 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Wilków

 
1398

nr XVIII/81/2008 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie; trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łęka Opatowska podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1399

nr XXI/117/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Dobrzyca

 
1400

nr XX/299/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty - zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1401

nr XII/86/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów

 
1402

nr XVI/98/08 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Lipniku

 
1403

nr 91/08 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Osiek Mały

 
1404

nr XV/112/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

 
1405

nr XVI/95/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/90/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 stycznia 2008 roku

 
1406

nr XVI/100/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kościelec

 
1407

nr XX/252/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 


UCHWAŁA SEJMINKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1408

nr XXII/286/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego

 


OGŁOSZENIE MIASTA I GMINY PLESZEW

 
1409

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2007 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Pleszew

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:40