Dziennik nr 73 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 maja 2003 r.

Nr 73

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1415

nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 
1416

nr IV/31/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
1417

nr IV/33/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie udzielania bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych na terenie Gminy Przygodzie

 
1418

nr V/25/03 Rady Gminy Bralin z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Bralin

 
1419

nr IV/34/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, segregowanych, nie segregowanych wykonywane przez podmioty posiadające niezbędne zezwolenia

 
1420

nr IV/27/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Rozdrażew

 
1421

nr V/24/2003 Rady Gminy Lisków z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Lisków"

 
1422

nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Krotoszynie spraw z zakresu administracji publicznej

 
1423

nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Kępno

 
1424

nr V/28/2003 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:27