Dziennik nr 75 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 maja 2008 r.

Nr 75

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1435

nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 
1436

nr XI/85/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

 
1437

nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 r.

 
1438

nr XIV/77/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Sulmierzyce na 2008 rok

 
1439

nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1440

nr XIX/155/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golczewo-rejon ul. Spokojnej

 
1441

nr 172/XXI/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego

 
1442

nr XXV/118/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
1443

nr XXV/119/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Trzemeszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 
1444

nr XXV/120/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmiany granic Gminy Trzemeszno i przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gołąbki

 
1445

nr XII/168/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Września

 
1446

nr XX/177/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie dokumentują korzystania z tych usług

 
1447

nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

 
1448

nr XV/169/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic w Strykowie i Sapowicach

 


POROZUMIENIE

 
1449

z dnia 5 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Miastem i Gminą Pleszew, Gmina Chocz, Gminą Czermin, Gminą Dobrzyca, Gminą Gizałki, Gminą Gołuchów w sprawie powierzenia realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek rowerowych w ciągach dróg powiatowych

 


INFORMACJA

 


O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGATYKI

 
1450

nr WCC/546-ZTO-A/345/W/OKA/2008/CW i PCC/573-ZTO-A/345/W/OKA/2008/CW z dnia 28 marca 2008 r. dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
1451

z dnia 13 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowo przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2008 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.09.2012 - 10:11