Dziennik nr 76 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 maja 2008 r.

Nr 76

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1452

nr XV/88/07 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008.

 
1453

nr XI/60/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 28.12.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2008 rok.

 
1454

nr XIX/124/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid. 292/95.

 
1455

nr XII/84/08 Rady Gminy Powidz z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie miejscowości na terenie gminy Powidz, w których pobiera się opłatę miejscową.

 
1456

nr XVIII/83/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zasad i szczególnych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.

 
1457

nr XVIII/84/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie zmiany Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku i nadania Statutu

 
1458

nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie : przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Murowana Goślina.

 
1459

nr 95/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 11.03. 2008r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Władysławów.

 
1460

nr 100/08 Rady Gminy Władysławów z dnia 11.03.2008 r w sprawie zmiany uchwały nr 80/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych finansowych ze środków budżetu Gminy Władysławów.

 
1461

nr XVII/92/2008 Rady Gminy w Olszówce z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Olszówka.

 
1462

nr XX/123/08 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

 
1463

nr XXIII/160/2008 Rady Miejskie w Kole z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego , rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Miejską Koło.

 
1464

nr XXIII/162/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego miasta Koła na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 
1465

nr XVII/121/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

 
1466

nr XIV/102/2008 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.

 
1467

nr XVI/117/08 Rady Gminy Babiak z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Brdów w gminie Babiak.

 
1468

nr XV/123/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 
1469

nr XVI/106/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 31 marca 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie sieci szkół oraz określenia ich obwodów na terenie Gminy Brudzew.

 
1470

Nr XVI/108/08 Rady Gminy Brudzew z dnia 31 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Brudzew.

 
1471

Nr XV/80/08 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Kawęczyn.

 
1472

nr XXI/143/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.

 
1473

nr XXI/144/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Palędzie.

 
1474

nr XIV/89/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia warunków o trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Łobżenica.

 
1475

Nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kostrzyn

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1476

nr XVI/102/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania i nabywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego.

 
1477

nr XVIII/107/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach i rzekach w granicach powiatu wągrowieckiego.

 


OGŁOSZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

 
1478

z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu w 2008 roku.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:27