Dziennik nr 77 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 13 maja 2008 r.

Nr 77

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1479

nr XVII/112/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
1480

nr XVI/110/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów

 
1481

nr XIII/75/07 Rady Gminy Wapno z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2008 rok

 
1482

nr X/67/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1483

nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki

 
1484

nr XV/136/08 Rady Gminy Kościan z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
1485

nr XV/137/08 Rady Gminy Kościan z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
1486

nr XV/144/08 Rady Gminy Kościan z dnia 7 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stare Oborzyska

 
1487

nr XII/89/08 Rady Gminy Chocz z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1488

nr XII/90/08 Rady Gminy Chocz z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XX/122/2005 Rady Gminy Chocz z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
1489

nr XVI/96/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1490

nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lwówek w celu udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej

 
1491

nr XIX/125/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
1492

nr XIX/127/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1493

nr XVI/120/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Raszków

 
1494

nr XXII/147/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/124/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2013

 
1495

nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp.

 
1496

nr XX/145/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Wlkp. w czasie trwania obchodów "Dni Grodziska" w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2008 roku

 
1497

nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym u zbiegu ulic: Wiosny Ludów, Paderewskiego, Krasińskiego i Zwycięstwa w Chodzieży

 
1498

nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
1499

nr XIX/139/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie uchwały nr XLVII/354/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Miasta i gminy Wyrzysk przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
1500

nr XIX/140/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie uchwały nr XV/98/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Wyrzysk

 
1501

nr XVIII/136/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1502

nr XV/106/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1503

nr XVIII/103/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


INFORMACJA

 


WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 
1504

informacja o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych w 2007 r. i skreśleniu z rejestru zabytków nieruchomych w 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:24