Dziennik nr 79 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 maja 2008 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1529

nr XVII/135/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Suchy Las na 2008 r.

 
1530

nr XXVIII/228/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo-rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 - dz. nr 200/4

 
1531

nr XI/78/08 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie

 
1532

nr XI/79/08 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czermin

 
1533

nr XI/80/08 Rady Gminy Czermin z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli na 2008 r.

 
1534

nr XVII/87/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mycielin

 
1535

nr XV/87/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008

 
1536

nr XXII/142/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Statutu Osiedla Hanulin

 
1537

nr XV/85/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu dokonania zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) we wpisie ewidencji działalności gospodarczej

 
1538

nr XII/3/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 2008 r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz trybu ich pobierania

 
1539

nr XV/75/08 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1540

nr XIV/161/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XVIII/189/2000 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1541

nr XIV/171/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1542

nr XIII/99/08 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o opłacie targowej

 
1543

nr X/77/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
1544

nr X/83/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żerków na lata 2008-2012

 
1545

nr X/84/08 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Żerków

 
1546

nr XIV/106/08 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Odolanów

 


UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU OSTROWSKIEGO

 
1547

nr 54/271/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

 
1548

nr 56/282/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej oraz zmiany uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego Nr 54/271/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:13