Dziennik nr 8 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lutego 2008 r.

Nr 8

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
169

nr XI/72/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
170

nr XI/73/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
171

nr XI/74/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wierzbinek

 
172

nr XIII/69/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
173

nr XIII/70/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
174

nr XIII/71/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
175

nr XIII/72/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 
176

nr XIII/73/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

 
177

nr XVI/88/07 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Trzcianka na rok 2008

 
178

nr XI/104/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
179

nr XI/105/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/05 Rady Gminy w Łubowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i sposobie jego poboru

 
180

nr XII/81/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Blizanów stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 
181

nr XII/82/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/132/04 Rady Gminy Blizanów z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów

 
182

nr XII/83/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatków : od nieruchomości, rolnego oraz leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Blizanów

 
183

nr XV/90/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Komorniki

 
184

nr XIV/72/2007 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/60/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
185

nr XII/130/07 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
186

nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru terminu płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów

 
187

nr XVI/111/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla nowo powstałej ulicy na terenie wsi Paproć

 
188

nr XIII/84/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
189

nr XIII/121/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne

 
190

nr XIV/78/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta za podstawę obliczania podatku rolnego

 
191

nr 86/07/V rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w 2008 roku

 
192

nr 91/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz zmiany uchwały nr 73/07/V zmieniającej uchwałę nr 12/06/V z dnia 20 grudnia 2006 r.

 
193

nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości rocznej, zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów

 
194

nr XVII/137/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych

 
195

nr XVII/138/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2008

 
196

nr XII/119/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XI/94/2007 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp.

 
197

nr XVIII/200/07 Rady Miasta Piły z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

 
198

nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
199

nr X/63/2007 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Połajewo

 
200

nr XV/137/2007 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz określenia warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
201

nr XI/77/07 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego dla szkół i placówek niepublicznych

 
202

nr XVIII/101/2007 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wolsztyński

 
203

nr XIII/59/07 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 
204

nr XV/88/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego

 


POROZUMIENIE

 
205

zawarte w dniu 20 grudnia 2007 r. pomiędzy Gminą Opalenica a Miastem i Gmina Buk w sprawie dowozu uczniów

 


OGŁOSZENIE STAROSTY RAWICKIEGO

 
206

z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rawicz miasta Rawicza

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
207

nr 8/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie Miasta Leszna w roku 2008

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 13.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.09.2012 - 22:20