Dziennik nr 9 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 lutego 2008 r.

Nr 9

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
208

nr 3/08 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Miedzichowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
209

nr X/51/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
210

nr XX/87/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Trzemeszno i jej jednostkom organizacyjnym

 
211

nr XXI/163/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych

 
212

nr XVIII/125/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Buk oraz ich wydzierżawiania lub najmu

 
213

nr XII/89/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
214

nr XV/96/2007 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Turecki

 
215

nr XIV/82/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
216

nr XII/84/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski na rok 2008

 
217

nr XII/86/2007 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski na rok 2008

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
218

nr XVIII/240/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 
219

nr XVIII/242/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca rozporządzenie nr 32/2004 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie

 
220

nr XVIII/243/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011

 
221

nr XVIII/246/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
222

Starosty Złotowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

 
223

Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, w domu dziecka oraz w ośrodku dziecka i rodziny znajdujących się na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:50