Dziennik nr 96 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2004 r.

Nr 96

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1926

nr XX/129/04 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

 
1927

nr XIII/89/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 
1928

nr XIII/91/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/190/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 22 grudnia 1997r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce

 
1929

nr XIV/110/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1930

nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w ostrowie Wielkopolskim

 
1931

nr XIX/26692004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze gminy miasto Ostrów Wielkopolski w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 
1932

nr XIX/270/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXXIV/623/2002 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy miasto Ostrowa Wielkopolskiego

 
1933

nr XIX/272/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości

 
1934

nr XIX/273/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w Ostrowie Wielkopolskim na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
1935

nr XIV/68/2004 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru podatku w drodze inkasa ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1936

nr XV/113/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

 


POROZUMIENIE

 
1937

zawarte w dniu 10 maja 2004 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim i Wojewodą Lubuskim w sprawie podziału zadań dotyczących funkcjonowania Przemęckiego Parku Krajobrazowego i Pszczewskiego Parku Krajobrazowego

 


UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1938

nr 38/SO-10/P/04/Ko z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o prognozie kwoty długu publicznego przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Słupcy

 


SPRAWOZDANIA

 
1939

informacja z wykonania budżetu gminy Kołaczkowo za 2003 r.

 
1940

sprawozdanie roczne Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2003

 
1941

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Poniec za 2003 rok

 
1942

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2003

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1943

z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 200 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:28