Dziennik nr 99 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lipca 2005 r.

Nr 99

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁA RADY GMINY

 
2821

nr 193/2005 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa

 
2822

nr XXX/245/2005 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2823

nr XXXI/277/2005 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 maja 2005r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy

 
2824

nr XXXI/167/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 19 maja 2005r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata

 
2825

nr XXXI/168/2005 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 19 maja 2005r. w sprawie regulaminu korzystania z parków stanowiących własność gminy Jaraczewo

 
2826

nr XXXIX/322/205 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 
2827

nr XXXI/284/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 maja 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Kazimierz Biskupi

 
2828

nr XXX/186/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

 
2829

nr XXX/187/2005 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie gminy Strzałkowo dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

 
2830

nr XXVII/249/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 czerwca 2005r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn

 
2831

nr XXVII/250/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kostrzynie

 
2832

nr XXVII/251/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy dla terenu zieleni w Kostrzynie

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2833

nr XXXIII/209/2005 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowiązującego w okresie od stycznia do 31 grudnia 2005r.

 
2834

nr XXXIII/210/2005 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki

 


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
2835

z dnia 14 czerwca 2005r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Mikstacie i Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat przed upływem kadencji

 


SPRAWOZDANIE

 
2836

zarządzenie nr 115/2005 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2004 rok

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2837

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-25(5)/2005/540/VII/AgS z dnia 14 czerwca 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez "Megawat" sp. o.o. z siedzibą w Rogoźnie

 
2838

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/531B/1282/W/OPO/2005/AJ z dnia 14 czerwca 2005r. zmieniającej przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. podany w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła

 
2839

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/716D/2863/W/OPO/2005/MP, nr PCC/745C/2863/W/OPO/2005/MP i nr OCC/208B/2863/W/OPO/2005/AJ z dnia 13 czerwca 2005r. stwierdzającej wygaśniecie decyzji, którymi Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedziba w Gostyniu udzielone zostały koncesje na wytwarzanie i dystrybucje ciepła oraz obrót ciepłem

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2840

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Sierakowie

 
2841

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 13 czerwca 2005r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kościelec przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2005r.

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:57