Uznanie za obywatela polskiego - pytania i odpowiedzi

 1. Kto może złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • Wniosek możesz złożyć, jeśli:
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na podstawie prawa stałego pobytu i posiadasz stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, i:
    • pozostajesz co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
    • nie posiadasz żadnego obywatelstwa;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • jesteś małoletnim cudzoziemcem, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, i przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
   • jesteś małoletnim cudzoziemcem, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli przebywasz na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie i legalnie co najmniej od 10 lat, i spełniasz łącznie następujące warunki:
    • posiadasz zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu, 
    • posiadasz w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
   • przebywasz w Polsce nieprzerwanie co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskałeś w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.
    Uwaga – nieprzerwany pobyt oznacza, że nie możesz być poza Polską jednorazowo dłużej niż 6 miesięcy, a łącznie nie dłużej niż 10 miesięcy w okresach wskazanych wyżej.
 2. Kiedy mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • W dowolnym terminie.
 3. Gdzie mogę złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego?
  • Wniosek składasz u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (właściwy urząd wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców). Jeśli mieszkasz w województwie wielkopolskim, wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, Punkt Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego, pok. 020.
 4. Czy wniosek mogę przesłać pocztą lub elektronicznie?
  • Pocztą – tak, ale zgodność załączonych do wniosku kopii dokumentów z oryginałami musi potwierdzić notariusz. Elektronicznie – nie.
 5. Jakie są opłaty?
  • 219 zł.  Wpłać na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA, 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Jeśli masz pełnomocnika – opłata od pełnomocnictwa – 17 zł (płatne na konto Urzędu Miasta Poznania). Nie płacisz za pełnomocnictwo, jeśli twoim pełnomocnikiem jest żona/mąż, rodzice, dzieci lub rodzeństwo (brat/siostra).
 6. Jakie dokumenty muszę załączyć do wniosku?
  • kopię twojego aktu urodzenia (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojego aktu małżeństwa (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojego paszportu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię twojej karty pobytu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub paszportu żony/męża,
  • kopię aktu urodzenia dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • kopię paszportu dziecka, jeśli ma być objęte wnioskiem (oryginał pokaż przy składaniu wniosku, lub złóż kopię potwierdzoną przez notariusza w Polsce lub polskiego konsula),
  • potwierdzenie posiadania źródeł utrzymania (np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG),
  • kopię umowy najmu lokalu, w którym mieszkasz lub aktu własności lokalu (oryginał pokaż przy składaniu wniosku),
  • świadectwo ukończenia szkoły w Polsce lub szkoły z językiem wykładowym polskim za granicą  lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (informacja jak otrzymać Certyfikat na stronie www.certyfikatpolski.pl).
 7. Jaki jest wymagany poziom znajomości języka polskiego?
  • Minimum B 1.
 8. Gdzie mogę zdać egzamin ze znajomości języka polskiego?
 9. Czy mogę załączyć kserokopie dokumentów?
  • Tak, ale oryginały pokaż przy składaniu wniosku lub potwierdź zgodność kopii z oryginałami u notariusza.
 10. Czy muszę wnioskiem objąć dzieci?
  • Nie.
 11. Czy dzieci objęte wnioskiem muszą być obecne przy składaniu wniosku?
  • Tylko jeśli ukończyły 16 lat. Muszą wyrazić, do protokołu, zgodę na uznanie za obywatela polskiego. Jeśli mieszkają za granicą, zgodę mogą wyrazić w polskim konsulacie.
 12. Czy oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego?
  • Tak. 
 13. Gdzie drugie z rodziców może wyrazić zgodę na uznanie dziecka za obywatela polskiego?
  • Jeśli mieszka w Polsce i ma minimum kartę czasowego pobytu – w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli mieszka za granicą lub nie ma karty pobytu – w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania.
 14. Ile czasu będę czekać na decyzję Wojewody?
  • Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków, postępowanie może trwać dłużej. Twój wniosek jest opiniowany przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straż Graniczną. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostaniesz poinformowany pisemnie.
 15. Kiedy mogę złożyć kolejny wniosek po decyzji odmownej?
  • W dowolnym terminie.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 10:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.07.2019 - 10:57