FAQ - zatrudnienie

Zatrudnienie – zezwolenia na pracę, pytania i odpowiedzi.

 1. Jakie są najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę? No co zwrócić szczególną uwagę, aby ich uniknąć?
  • Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:
   • niezaznaczenie punktu 5.3 wniosku (pkt 6.3 wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia) dotyczącego karalności cudzoziemca. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, jeden z dwóch;
   • niepełne lub zupełne pominięcie odpowiednich rubryk w załączniku dotyczącym niekaralności podmiotu powierzającego pracę (zał. Nr 15). W oświadczeniu jest sześć punktów, ale osiem odpowiedzi, tyle powinno być znaczków pozostawionych przez pracodawcę;
   • podpisanie wspomnianego wyżej załącznika przez pełnomocnika. To oświadczenie może być złożone tylko przez pracodawcę;
   • niewskazanie we wniosku adresu wykonywania pracy przez cudzoziemca;
   • niedołączenie do wniosku składanego przez osobę fizyczną ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży;
   • załączenie jednej strony kopii paszportu cudzoziemca – wymagane są kopie wszystkich wypełnionych;
   • załączenie kopii „informacji starosty” – wymagany jest oryginał;
   • nieprzedstawienie oryginału pełnomocnictwa.
 2. Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku? 
  Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i oczekujesz na wydanie decyzji – Twój pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak,że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

  Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

 • w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadałeś prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktulanie posiadasz takie uprawnienie;
 • złożyłeś kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne zezwolenie na pracę typ A i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane zezwolenie na pracę typ A;
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś bez przerwy ponad 3 miesiące i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane oświadczenie;
 • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę,na którym przepracowałeś mniej niż 3 miesiące, wniosek nie zawierał braków formalnych i otrzymałeś pieczątkę – oczekujesz na wydanie decyzji w sprawie pobytu – możesz pracować tylko do końca oświadczenia, chyba że  Twój pracodawca złoży dodatkowo wniosek o Zezwolenie na pracę typ A, po pełnych 3 miesiącach Twojej pracy na oświadczeniu, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typ A będzie złożone na tę sama firmę, stanowisko i rodzaj umowy, na który było wydane oświadczenie z PUP.
 1. Czy można otrzymać duplikat zezwolenia na pracę? Jak długo to trwa?
  • Tak. Strona (czyli pracodawca) może złożyć wniosek o wydanie kopii zezwolenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą stronę decyzji (więc jeśli decyzja jest dwustronicowa, to opłata za jej duplikat wyniesie 10 zł).
  • Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
   Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
   Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 2. Czy mogę pracować w Polsce na karcie pobytu uzyskanej w innym kraju UE?
  • Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Sama karta pobytu nie uprawnia Cię do podjęcia pracy.
 3. Złożyłem wniosek o kolejną kartę pobytu (ten sam pracodawca, te same warunki zatrudnienia). Czy aby legalnie pracować w okresie oczekiwania na wydanie decyzji, muszę posiadać zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy?
  • Nie, jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych i masz zalegalizowany pobyt, np. odcisk stempla w paszporcie lub ważną wizę.
   UWAGA! Praca musi być wykonywana u pracodawcy i na stanowisku wskazanych w decyzji. W innym przypadku praca będzie nielegalna. 
 4. Jak długo mogę pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy?
  • Nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 5. Otrzymałem decyzję w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co zrobić z jeszcze aktualnym zezwoleniem na pracę?
  • Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 
 6. Otrzymałem zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale postępowanie o udzielenia zezwolenia na pracę jest nadal w toku – czy mogę pracować, jaką decyzję otrzymam, czy dostanę zwrot opłaty za złożenie wniosku o pozwolenie na pracę ?
  • Możesz legalnie pracować, ponieważ zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawnia Cię do legalnego pobytu i pracy na warunkach w nim wskazanych. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pracę zostanie umorzone. Wpłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę nie podlega zwrotowi.
 7. Chcę złożyć wniosek o zezwolenie na pracę – o jaki typ zezwolenia powinienem wnioskować?
  • Zezwolenie na pracę typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zezwolenie na pracę typ B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez   okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
  • Zezwolenie na pracę typ C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.
  • Zezwolenie na pracę typ D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).
  • Zezwolenie na pracę typ E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.
 8. Co zrobić, aby otrzymać zezwolenie na pracę?
 9. Chcę zatrudnić pracownika z Ukrainy. Co mam zrobić?
  • Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe urzędy pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 10. Czy po upływie ważności wizy, oczekując na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt, cudzoziemiec może pracować w Polsce?
  • Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenia są wydawane od 01.01.2018 r.) lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.    
 11. Kończy się termin oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Co zrobić, aby cudzoziemiec mógł nadal u mnie pracować?
  • Cudzoziemiec może starać się o zezwolenie na pobyt i pracę, lub pracodawca o zezwolenie na pracę cudzoziemca.
   UWAGA! Samo zezwolenie na pracę nie uprawnia do przebywania na terytorium RP. 
 12. Złożyłem wniosek na zezwolenie na pracę. Czy to wystarczy, żeby mój pracownik legalnie był w Polsce? Czy od momentu złożenia wniosku może pracować?
  • Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.
 13. Czy muszę zawrzeć umowę cywilnoprawną na piśmie?
  • Tak
 14. Jak długo będę czekać na wydanie zezwolenia?
  • Z uwagi na dużą liczbą prowadzonych jednocześnie przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowań w sprawach cudzoziemców, postępowanie o udzielenie zezwolenia na pracę może trwać do dwóch miesięcy. Po złożeniu wniosku możesz otrzymać informację o wszczęciu postępowania z przewidywanym terminem załatwienia sprawy. Termin ten będzie mógł zostać przedłużony, jeśli będzie konieczność sprawdzenia złożonych dokumentów.
 15. Jakie zawody są zwolnione z przedstawienia „informacji starosty”? Kiedy nie muszę przedstawiać „informacji starosty”?
  • W każdym województwie lista zawodów zwolnionych z konieczności uzyskania informacji starosty jest inna.
  • W województwie wielkopolskim zwolnione są zawody zamieszczone w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego:  https://www.poznan.uw.gov.pl/node/10753
  • W Dzienniku Ustaw poz. 1264 z 2018r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r tworzące wykaz „centralny”, dla całego kraju, zawodów zwolnionych z konieczności przedłożenia „informacji starosty”. Ich lista jest dostępna pod adresem:
  • https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/d2018000126401.pdf
  • Ponadto, pracodawca powierzający pracę cudzoziemcowi nie musi przedkładać informacji starosty, jeżeli zatrudnia cudzoziemca, który:
   • jest członkiem rodziny pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, organizacji międzynarodowej lub ich przedstawicielstwa, wykonującego pracę w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych,
   • wykonuje pracę jako prywatna służba domowa pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, organizacji międzynarodowych lub ich przedstawicielstw,
   • jest uprawniony na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.,
   • jest cudzoziemcem upoważnionym do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującym prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym,
   • jest cudzoziemcem, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
   • jest  trenerem sportowym lub sportowcem, wykonującym pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
   • jest lekarzem i lekarzem dentystą, odbywającym szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
 16. Czy mogę pracować bez zezwolenia na pracę, jeśli wykonuję zawód, który jest wpisany w Rozporządzeniu Wojewody jako zwolniony z konieczności przedkładania informacji starosty?
  • Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 17. Czym jest „informacja starosty”?
  • To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.
 18. Jak dostać zezwolenie na pracę sezonową?
 19. Co to znaczy praca sezonowa?
  • To praca wykonywana dla pracodawcy, który prowadzi określony rodzaj działalności np. działalność rolniczą, leśniczą, hodowlaną, związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez właściwego miejscowo starostę.
   W roku 2018 zmodyfikowano listę podklas działalności związanej z pracą sezonową. Tekst rozporządzenia znajduje się pod adresem:
   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001749/O/D2018174...
 20. Czym różnią się zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę od zezwoleń wydawanych przez starostę?
  • Starosta wydaje zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.
  • Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę w pozostałym zakresie działalności podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi na czas nie dłuższy niż 3 lata.
 21. Nasza firma się rozwija. Przekształcamy naszą firmę w spółkę z o.o. Czy trzeba będzie zmieniać zezwolenia na pracę?
  • Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę.
 22. Jak uzyskać „zaproszenie” do pracy?
  • „Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Od stycznia 2018 r. wydawane są także przez starostów (powiatowe urzędy pracy) zezwolenia na pracę sezonową.
   Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.
 23. Czy pracodawca może złożyć wniosek o Zezwolenie na pracę typ A, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy D/05?
  • Tak.
 24. Cudzoziemiec posiada kartę pobytu wydaną w innym województwie, co pracodawca musi zrobić aby zatrudnić danego cudzoziemca?
  • Zalegalizować jego pracę poprzez zezwolenie na pracę, oświadczenie lub nową kartę pobytu (zezwolenie na pobyt i pracę).
 25. Cudzoziemiec wjechał do Polski w ruchu bezwizowym, czy można go zatrudnić?
  • Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie posiadał zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy.
   UWAGA! Pobyt w ruchu bezwizowym jest legalny łącznie przez 90 dni w okresie 180- dniowym. 
 26. Pracodawca posiada zezwolenie na pracę typ A dla cudzoziemca. Czy może wysłać cudzoziemca do pracy na terytorium krajów UE?
  • Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.
 27. Cudzoziemiec posiada kartę pobytu bez adnotacji „Dostęp do rynku pracy”. Czy taki cudzoziemiec może pracować?
  • Tak, jeśli posiada zezwolenie na pracę. Wyjątkiem jest karta pobytu wydana w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu w Polsce, w związku z ważnym interesem kraju, stawiennictwem przed organem władzy publicznej czy wyjątkową sytuacją osobistą.
 28. Czy według zmian od 1.01.2018 r. cudzoziemiec, który złożył wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz ma stempel w paszporcie, może legalnie pracować nie posiadając oświadczenia lub zezwolenia na pracę?
  • Nie, musi mieć zalegalizowaną pracę. Chyba, że w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę posiadał ważne, wydane wcześniej zezwolenie na pracę, jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy dla tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.
 29. Kto składa wniosek o zezwolenia na pracę?
  • Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.
 30. Czy cudzoziemiec musi przebywać w Polsce by uzyskać zezwolenia na pracę?
  • Nie.
 31. Czy na podstawie zezwolenia na pracę otrzymam wizę?
  • Tak, jednak nie jest to warunek wystarczający, decyzję podejmuje konsul.
 32. By uzyskać zezwolenie na pracę – jakie dokumenty pracodawca musi złożyć w oryginale?
  • Informację starosty należy przedłożyć w oryginale. Inne wymagane załączniki do wniosku o zatrudnienie cudzoziemca można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania oryginału tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie.
 33. Co z zezwoleniem, jeśli zmienia się pracodawca użytkownik?
  • Decyzja jest uchylana. Byś mógł legalnie pracować dla nowego pracodawcy użytkownika, Twój pracodawca musi uzyskać nowe zezwolenie na pracę
 34. Jakie PKD pracodawcy mam wpisać we wniosku?
  • We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.
 35. Czy zezwolenie wydane dla innego pracodawcy może być wykorzystane u mnie?
  • Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.
 36. O czym muszę informować wojewodę po uzyskaniu zezwolenia?
  • Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:
   • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Pracodawca może na 30 dni w roku kalendarzowym powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub stanowisku niż określone w zezwoleniu, przy spełnieniu wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodu;
   • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
   • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
   • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę zagranicznego wskazana do reprezentowania podmiotu przed wojewodą i innymi organami;
   • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
   • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
   • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.
 37. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie od wojewody mogę pracować na oświadczeniu o powierzeniu pracy?
  • Tak.
 38. Gdzie i w jakim trybie odbiorę decyzje osobiście?
  • Zgłoś mailowo lub zaznacz we wniosku, że chcesz odebrać decyzję osobiście. Sprawdź stan sprawy w Aplikacji - jeśli pojawi się status "zezwolenie podpisane" znaczy, że możesz decyzję odebrać.  
  • Decyzję możesz odebrać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
   Pl. Wolności 17 w Poznaniu
   poniedziałek 9:30-18:00
   wtorek-piątek 8:15-15:15
  • Wizytę możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę E lub przyjść i pobrać bilet w kategorii E z kolejki bieżącej.
  • w jednej z delegatur urzędu:
   • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
   • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
   • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
   • Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
 39. Jakie mam obowiązki w stosunku do cudzoziemca zatrudnionego jako pomoc domowa? Nie prowadzę działalności gospodarczej.
  • Masz obowiązki takie same jak inni pracodawcy, czyli należy:
   • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
   • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP;
   • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
   • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę; wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia ;
   • przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
   • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
   • pamiętać o takim samym jak dla każdego innego zatrudnionego obowiązku podatkowym i ubezpieczeniowym (ZUS).
 40. Czy do uzyskania zezwolenia na pracę trzeba przedłożyć umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem?
  • Nie.
 41. Czy zezwolenie jest ważne, jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt i pracę?
  • Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 
 42. Kiedy mogę złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?
  • Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę musi być złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanego zezwolenia.
 43. Czy cudzoziemiec może podjąć pracę na zaproszeniu?
  • Nie. Zaproszenie jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do ubiegania się o wizę. Dokument ten nie legalizuje pobytu ani pracy cudzoziemca. 
 44. Czy cudzoziemiec, który ma podjąć pracę zgodnie z zezwoleniem musi przebywać w Polsce w czasie składania wniosku?
  • Nie.
 45. Uzyskałem zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, ale nie podjął pracy – co zrobić?
  • W terminie 7 dni należy pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, że cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę. Wojewoda nie uchyli decyzji, jeśli pracodawca poda przyczynę niepodjęcia pracy i w powiadomieniu znajdą się okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem.
 46. Pracodawca chce mnie zatrudnić na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, co zrobić ?
  • Pracodawca może to zrobić, ale tylko na okres do 30 dni w roku kalendarzowym. Obowiązkowe jest zawiadomienie pisemne wojewody o tym fakcie w ciągu 7 dni. Inne przypadki wymagają nowego zezwolenia.
 47. Kiedy można wystąpić o zmianę zezwolenia a kiedy o nowe zezwolenie ?
  • Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie.
 48. Co zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca nie zdążył zachować terminu do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę?
  • Należy złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia.
 49. Co się stanie w sytuacji, gdy pracodawca wystąpi  z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia wcześniej niż 90 dni przed upływem posiadanego zezwolenia?
  • Otrzyma odmowę wszczęcia postępowania.
 50. W przypadku wniosków wysłanych pocztą – jaka jest data złożenia wniosku?
  • Datą złożenia wniosku jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, natomiast datą wszczęcia postępowania jest data doręczenia wniosku do organu.

Bezpieczna przystań

Projekt "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”
współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Autor: Aneta Budnik, Witold Wojciechowski
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 09:07
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.05.2019 - 13:04