Podział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził w dniu 24 lipca 2018 r.   Podział dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego w roku 2018.

W roku bieżącym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dla województwa wielkopolskiego dodatkowe środki finansowe dla spółek wodnych w wysokości 7.369.000 zł. W odpowiedzi na pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2018 r. skierowane do spółek wodnych województwa wielkopolskiego, w sprawie możliwości ubiegania się  o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, wnioski o dotację do Wojewody Wielkopolskiego złożyły 193 spółki wodne, w tym 133 spółki zrzeszone w 20 związkach oraz 60 spółek niezrzeszonych.

Wysokość dotacji uzależniona była od wysokości uchwalonej na 2018 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów oraz od procentu ściągalności składek członkowskich za rok 2017. Uwzględniono również przy obliczaniu wysokości dotacji wartość robót konserwacyjnych wykonanych w 2017 roku za składki członków spółki wodnej. Szczegółowe zasady obliczania dotacji dla spółek wodnych przedstawiono w  załączniku nr 2.
Zgodnie z zatwierdzonym podziałem, Wojewoda Wielkopolski przekaże dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych dla 188 spółek wodnych, w tym 60 działających samodzielnie i 128 spółek zrzeszonych w 19 związkach.

Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 30.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.07.2018 - 14:08
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.08.2018 - 07:32