Pomoc finansowa dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ‘56

Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ‘56

Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 1 do 30 kwietnia br. dostępne będą wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56

I. Kto może skorzystać z pomocy

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, którzy:

 1. doznali uszczerbku na zdrowiu,
 2. doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
 3. doznali istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy),
 4. mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Dodatkowo pomocą objęci zostaną:

Współmałżonkowie nieżyjących uczestników Powstania, spełniających przesłanki określone powyżej.

II. Jak uzyskać pomoc

Pomoc będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski będą przekazywane do zaopiniowania komisji powołanej w tym celu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład komisji wejdą: przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 (lub wskazani przez nich przedstawiciele) oraz inne osoby wskazane przez wojewodę. W razie potrzeby informacje
o uczestnikach Powstania będą weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, organy prokuratury oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

III. Wzór wniosku dostępny jest:

 1. Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl
 2. W Punkcie Obsługi Klienta, pok. 022 (budynek B, parter), Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
  al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
 3. W delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 • Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel. 62 765 74 85, fax 62 765 72 93
 • Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, tel. 63 243 01 00, fax 63 243 01 03
 • Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 529 49 29, fax 65 529 58 24
 • Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, tel. 67 211 61 76 , fax 67 211 62 36

IV. Wniosek, o którym mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia, po wypełnieniu, powinien zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy
 2. adres zamieszkania
 3. numer PESEL
 4. numer konta bankowego
 5. numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
 6. oświadczenie o wysokości miesięcznych przychodów brutto wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten przychód
 7. oświadczenie o spełnianiu przesłanek 1 – 4 (patrz pkt I), wraz z potwierdzającymi to dowodami (np. opisami zawartymi w piśmiennictwie dotyczącym Czerwca ’56, oświadczeniami świadków itp.)
 8. podpis składającego wniosek

Osoby, które w okresie od 2006 do 2016 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie z tego tytułu nie mają obowiązku wypełniania punktu II wniosku tj. uzasadnienia, opisu uczestnictwa, represji, szkód i skutków uczestnictwa i represji oraz punktu III tj. załączania dokumentów (dowodów) potwierdzających uzasadnienie wniosku.

Wnioki można składać osobiście: w Punkcie Obsługi Klienta lub Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec ’56 ”.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2017 roku, a kończy 30 kwietnia 2017 roku. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2017 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Zarządzenie Nr 139/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 29.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.04.2017 - 10:58