Język migowy

Skontaktuj się z nami

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (WUW) obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uzupełniona poniższymi zasadami.

 1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z WUW.
 2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, WUW nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
 4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z WUW.
 5. W WUW wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
  1. stronę internetową WUW - www.poznan.uw.gov.pl,
  2. pocztę elektroniczną - adresy dostępne na stronie internetowej WUW, a w szczególności adres: wuw@poznan.uw.gov.pl oraz informacje@poznan.uw.gov.pl,
  3. faksy - numery faksów dostępne w szczególności na stronach internetowych WUW, w zakładce: urząd - struktura urzędu- komórki organizacyjne urzędu.
 6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
 8. WUW zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 9. Pracownik WUW posługujący się SJM wykorzystując środki wspierające komunikowanie się realizuje świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
 10. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika WUW, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w pkt 12.
 11. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 12. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do WUW, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 13. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 12, powinno zawierać informacje zawarte w formularzu. Zgłoszenia można dokonać:
  1. elektronicznie na adres:
  2. faksem na numer:
   • sekretariatu właściwej komórki organizacyjnej WUW lub,
   • sekretariatu Biura Organizacyjno-Administracyjnego (61 854 1611),
  3. złożyć w Kancelarii Głównej WUW lub w sekretariacie właściwej komórki organizacyjnej WUW.
 14. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12, WUW zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 15. WUW, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.
 16. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.
 17. Przepisu pkt 16 nie stosuje się w przypadku gdy:
 18. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,
 19. osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.
 20. WUW udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

***

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pełni funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności Beata Goraj starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (adres e-mail: dostepnosc@poznan.uw.gov.pl).

Zarządzenie nr 350/20 Wojewody Wielkopolskiegoz dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie Koordynatora do Spraw Dostępności oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

***

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość skontaktowania się z pracownikami wybranych wydziałów poprzez komunikator Skype w trybie wideokonferencji. Pracownicy posługują się językiem migowym.

Wydział Imię i nazwisko pracownika Link Skype
Gabinet Wojewody Paulina Mitręga pm-wuw-bw
Wydział Polityki Społecznej Jolanta Ott-Kozeńska jok-wuw-ps
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Malwina Stasiak-Wiśniewska  
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Aneta Zakęs az-wuw-zn
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Dagmara Błaszczyk-Owczarek dbo-wuw-zn
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Beata Matelska  
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim Elżbieta Konieczka  
Biuro Organizacyjno-Administracyjne Ewa Zajączkowska  

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Kinga Boguła
Data utworzenia: 05.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 05.06.2012 - 12:26
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.10.2020 - 14:36