Komisja do oceny wniosków na realizację rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków na realizację rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w roku 2017.

O G Ł O S Z E N I E
Wojewoda Wielkopolski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania formalnej i merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim zadań wynikających z rządowego Programu Integracji
Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w roku 2017.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz, 1118 ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające wnioski na realizacje zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia bezpośrednio w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B. pokój 023, lub przesłać drogą e-mail na adres: krupecka@poznan.uw.gov.pl

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Wielkopolski wybiera do komisji przedstawiciela/i organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczą konkursy.

Udział w posiedzeniach Komisji opiniującej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Komisji opiniujacej nie przysługuje zwrot podróży.

Autor: Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg
Data utworzenia: 07.11.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.11.2016 - 08:55