Jesteś tutaj

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863
e-mail: zn@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 850 87 60, 61 850 87 63
fax/tel.: 61 852 18 91

godziny przyjęć klientów:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 – 15:15

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu – Oliwia Komorowska
e-mail: okomorowska@poznan.uw.gov.pl

Zadania realizowane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim

Wojewódzki Zespół realizuje zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011.127.721 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2003.139.1328 z późn.zm.),rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2002.17.162 z późn.zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2007.250.1875).

Realizacja zadań odbywa się poprzez takie działania jak:

  1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności,
  2. Przygotowywanie i obsługa administracyjna posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu,
  3. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Wojewódzkiego Zespołu, kierowanych do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, reprezentowanie Wojewódzkiego Zespołu przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  4. Kontrolowanie z upoważnienia Wojewody powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania procedur postępowania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami,
  5. Przeprowadzanie z upoważnienia Wojewody szkoleń specjalistów z powiatowych zespołów, celem wydania im uprawnień do orzekania,
  6. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem badań specjalistycznych w tym psychologicznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  7. Prowadzenie elektronicznej ewidencji orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności,
  8. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informacji z realizacji zadań powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim.
Autor: Teresa Butkiewicz
Data utworzenia: 03.12.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.03.2015 - 08:53