Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2021 r.

  1. Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym 01 - 31.10.2021 r. (identyfikacją osoby zakwalifikowanej i niezakwalifikowanej jest numer wniosku o rozpoczęcie specjalizacji z systemu SMK).
  2. Informacje dla lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
    • skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zostaną wystawione w systemie SMK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego tj. do 30.11.2021 r.,
    • lekarz może zostać skierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej dziedzinie medycyny po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty (zgodnie z art.16c. ust. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2021 r., poz. 790 z późn.zm.).

UWAGA!

Po pojawieniu się skierowania na indywidualnych kontach w SMK, lekarze winni udać się do podmiotu wskazanego w skierowaniu w celu ustalenia faktycznego terminu rozpoczęcia specjalizacji (nie dłuższego niż 3 miesiące od planowanej daty rozpoczęcia specjalizacji wskazanej w skierowaniu) oraz wyznaczenia kierownika specjalizacji. Na tej podstawie zostanie wygenerowana Elektroniczna Karta Specjalizacji (EKS).

Lekarze, którzy zmieniają tryb odbywania specjalizacji na rezydenturę w ramach kontynuacji specjalizacji proszeni są o ustalenie terminu zmiany trybu w jednostce szkolącej, a następnie poinformowanie WUW o dacie z jaką zostanie dokonana zmiana trybu w EKS, z uwzględnieniem ewentualnych przedłużeń specjalizacji, które powinny zostać odnotowane w EKS.

Lekarze posiadający otwartą inną specjalizację, winni w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego poinformować za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedni urząd wojewódzki o rezygnacji z dotychczasowego szkolenia specjalizacyjnego oraz złożyć wniosek 
o skreślenie z rejestru osób odbywających specjalizację.

Lekarze, którzy do wniosku o rozpoczęcie specjalizacji załączyli ograniczone prawo wykonywania zawodu, a nie należą do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, proszeni są o przesłanie kopii prawa wykonywania zawodu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Okręgową Izbę Lekarską do dnia 20.11.2021 r., na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18  61-713 Poznań

  1. Informacja dla lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego:
  • wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego,
  • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo za pomocą SMK przyznać lekarzom, którzy brali udział w bieżącym postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą,

wojewoda może dodatkowo za pomocą SMK przyznawać miejsca szkoleniowe w trybach pozarezydenckich lekarzom, którzy zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej przy uwzględnieniu wolnych miejsc szkoleniowych w podmiotach uprawnionych
do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Uwaga!  
Lekarze, którzy nie chcą brać udziału w przyznaniu dodatkowych miejsc szkoleniowych winni złożyć do dnia 25.11.2021 r.  do WUW w Poznaniu pismo o rezygnacji (skan pisma należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zd@poznan.uw.gov.pl

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 29.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.10.2021 - 14:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.12.2021 - 08:32