Komunikaty - statystyka

 MZ-15 wyjaśnienia -2018 r.

Wyłączenie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia

W dniu 6 grudnia 2017 roku, w związku z koniecznością przygotowania Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) do nowego okresu sprawozdawczego, zostanie wyłączony dostęp do systemu dla użytkowników zewnętrznych.

W celu uniknięcia braku dostępu do danych ze sprawozdań, proszę do powyższego terminu o wygenerowanie potrzebnych Państwu raportów. Na stronie logowania aplikacji zostanie umieszczona stosowna informacja.

Termin ponownego uruchomienia systemu zostanie podany w oddzielnej wiadomości.

System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) został uruchomiony 31 stycznia  2017 roku.

Przy pierwszym logowaniu do Systemu w danym roku sprawozdawczym może pojawić się ankieta przypisująca sprawozdania. Jeśli ankieta się pojawi, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

W trakcie rejestracji osoby upoważnione do sporządzania sprawozdań proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na typ jednostki jaką Państwo reprezentują ponieważ zgodnie z wybranym typem jednostki przypisywane są obowiązki sprawozdawcze:

 • Podmiot leczniczy (również osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa)
 • Praktyka lekarska indywidualna i grupowa
 • Praktyka pielęgniarki/położnej indywidualna i grupowa
 • Praktyka lekarza dentysty
 • Jednostka administracji rządowej i samorządowej
 • Uniwersytet Medyczny, lub wyższa szkoła medyczna
 • Okręgowa Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Okręgowa Izba Aptekarska
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • NFZ – centrala i oddziały
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - sprawozdanie MZ-42

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ MOŻNA SPRAWDZIĆ POD ADRESEM: http://rpwdl.csioz.gov.pl/

Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA, oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdania sprawozdań finansowych (widoczne będą tylko sprawozdania finansowe).

Dedykowaną przeglądarką do pracy w systemie jest MOZILLA FIREFOX.

System Statystyki w Ochronie Zdrowia https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/

Termin przekazania sprawozdań za 2016 r.:

 • kwartalna informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz wybranych pozycji aktywów i pasywów (MZ-BFA), kwartalna informacja o strukturze zobowiązań podmiotów leczniczych,  ulega przesunięciu na dzień 14 lutego 2017 r.
 • przy sporządzaniu sprawozdań za I kwartał 2017 r. należy przekazać również dane ostateczne za 2016 r. niezależnie od tego czy uległy zmianie w stosunku do danych przekazanych w ww. terminie.

Termin pozostałych sprawozdań niefinansowych, sporządzanych do końca stycznia br. zostanie określony w późniejszym czasie.

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.02.2018 - 10:19