Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców miasta i gminy Nekla

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczny powrót do domu mieszkańców miasta i gminy Nekla”.

1. Rodzaj zadania:

Przeprowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców miasta i gminy Nekla.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczny powrót do domu mieszkańców miasta i gminy Nekla” Wojewoda Wielkopolski przeznacza kwotę w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

3.1 Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadających doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

3.2 Złożone oferty muszą być zgodne z formularzem, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

3.3 Do złożonej oferty należy dołączyć aktualne oświadczenie (sporządzone nie wcześniej niż 7 dni przed złożeniem oferty) o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia).

3.4 Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.

3.5 Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3.6 Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

3.7 Wysokość dotacji do wybranej oferty określona zostanie w stosownej umowie.

3.8 W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia o wyborze oferty, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania.

3.9 Niezłożenie korekty kosztorysu w ww. terminie, skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy.

3.10 W związku z niepodpisaniem umowy z wymienionej przyczyny, oferent nie może dochodzić żadnych roszczeń.

4. Koszty kwalifikowane realizacji zadania:

4.1  Zakup materiałów szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa seniorów na drodze.

4.2 Zakup elementów odblaskowych przeznaczonych dla seniorów.

4.3 Organizacja cyklu spotkań dla starszych kierowców z instruktorem nauki jazdy.

4.4 Zakup gadżetów tematycznych do wykorzystania podczas spotkań edukacyjnych z mieszkańcami, poruszających tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym: przewożenia dzieci samochodem, bezpieczeństwa dzieci na drogach, w drodze do i ze szkoły oraz tematykę trzeźwości na drogach.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

5.1 Realizacja zadania nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. na terenie miasta i gminy Nekla.

5.2 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o wyborze oferty będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy z oferentem (zleceniobiorcą).

5.3 Szczegółowe warunki realizacji zleconego zadania zostaną określone w umowie, której wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5.4 Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

5.5 Podstawą rozliczenia przyznanej dotacji będzie złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o którym mowa w punkcie 5.3.

6. Termin i miejsce składania ofert:

6.1 Termin składania ofert upływa w 21 dniu od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

6.2 Oferty można składać:

  • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 (bud. C, III piętro),
  • korespondencyjnie – przesyłając ofertę na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Bezpieczny powrót do domu mieszkańców miasta i gminy Nekla”.

6.3 O przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Oferty złożone po terminie nie zostaną objęte procedurą konkursową.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

7.1 Wybór ofert nastąpi w trybie wskazanym w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

7.2 Złożone oferty zaopiniuje Komisja Konkursowa, w składzie powołanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.

7.3 Opinia Komisji Konkursowej jest ostateczna.

7.4 Wojewoda Wielkopolski podejmie decyzję o wyborze oferty, na podstawie opinii Komisji Konkursowej.

8. Kryteria formalne:

8.1 Złożenie oferty przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), prowadzący działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadający doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

8.2 Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

8.3 Złożenie oferty na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

8.4 Kompletność oferty (wymaganych załączników, podpisów osób uprawnionych).

8.5 Wskazanie w ofercie wnioskowanej kwoty dotacji w wysokości nie większej niż 80% całkowitych kosztów realizacji planowanego zadania.

8.6 Oferty niespełniające któregokolwiek z powyższych wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

9. Kryteria merytoryczne:

9.1 Zgodność złożonej oferty z zakresem zadania.

9.2 Możliwość realizacji zadania publicznego przez dany podmiot, biorąc pod uwagę w szczególności:

doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, umożliwiających realizację zadania pod względem merytorycznym oraz obsługi administracyjnej, która zagwarantuje rzetelne rozliczenie przyznanej dotacji.

9.3 Adekwatność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz racjonalność i gospodarność wydatkowania środków.

9.4 Wysokość udziału własnych środków finansowych i/lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

10. Postanowienie końcowe:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 20 dni po upływie terminu składania ofert.

11. Wykaz zadań publicznych zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego w latach 2016 ‑ 2018.

W latach 2016 - 2018 Wojewoda Wielkopolski nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta i  gminy Nekla.

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 31.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.07.2018 - 12:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.08.2018 - 09:19